Rodinný dům

(bez pronájmu nebytových nebo bytových prostor, nevložený do obchodního majetku žadatele)

Většinou postačí tučně vytištěné podklady.
Po dohodě potřebné podklady zajišťuji.
 • výpis z katastru nemovitostí
 • kopie katastrální mapy
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud ještě nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • stavební povolení (na stavby, inženýrské sítě a jejich přípojky, komunikace apod.)
 • kolaudační rozhodnutí na všechny stavby, s vyznačením právní moci
 • radonový průzkum místa stavby - půdní radon, popř. měření uvnitř stavby - radon z vody, stavebních materiálů nebo ověření těsnosti protiradonových izolací. (Pokud byl nalezen výskyt radonu)
 • projektová dokumentace pro stavební povolení - stavební část
 • kupní smlouvy (na celou nemovitost, na pozemek apod.), s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
 • smlouvy o budoucích kupních smlouvách
 • smlouvy o dílo (pokud je stavba prováděna stavební firmou) - dodávka celé stavby nebo jejích částí
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy a pod.
 • jsou-li na výpisu z katastru plomby "P", je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad)