Stavební pozemky

(takové pozemky, které mohou být prokazatelně použity pro stavbu tj. leží v území určeném územním nebo regulačním plánem obce k zastavění nebo již bylo vydáno územní rozhodnutí, rozhodnutí o využití území nebo stavební povolení)

Většinou postačí tučně vytištěné podklady.
Po dohodě potřebné podklady zajišťuji.
 • výpis z katastru nemovitostí
 • kopie katastrální mapy
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud ještě nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby nebo ověřená informace o možném využití pozemku podle schváleného regulačního plánu obce
 • stavební povolení (na budoucí stavby, inženýrské sítě a jejich přípojky, komunikace apod.), s vyznačením právní moci
 • radonový průzkum pozemku
 • kupní smlouva na pozemek s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy apod.
 • informace o existenci inženýrských sítí v okolí pozemku a informace o možností napojení na tyto sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize, dálková ostraha objektů
 • informace o možnosti přístupu k pozemku - zpevněná / nezpevněná komunikace, termín výstavby zpevněné komunikace
 • jsou-li na výpisu z katastru plomby "P", je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad)