Rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, skladový objekt apod. - určené ke komerčnímu využití

(Obecně se jedná o všechny nemovitosti, u kterých jsou nebo mohou být příjmy z pronájmu bytových nebo nebytových prostor, tedy i příjmy z bytů s regulovaným nájemným. Platí i v případě rodinných domů s více než dvěma byty.)

Většinou postačí tučně vytištěné podklady.
Po dohodě potřebné podklady zajišťuji.
 • výpis z katastru nemovitostí
 • kopie katastrální mapy
 • nájemní smlouvy - pokud je celá nebo část nemovitosti pronajata komukoli jinému, než je majitel (mohou to být i vlastní děti, pokud nejsou spoluvlastníky nemovitosti)
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud ještě nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • stavební povolení (na stavby, inženýrské sítě a jejich přípojky, komunikace apod.)
 • kolaudační rozhodnutí na všechny stavby, s vyznačením právní moci
 • radonový průzkum místa stavby - půdní radon, popř. měření uvnitř stavby - radon z vody, stavebních materiálů nebo ověření těsnosti protiradonových izolací. (Pokud byl nalezen výskyt radonu)
 • projektová dokumentace pro stavební povolení - stavební část, ověřená stavebním úřadem
 • kupní smlouvy (na celou nemovitost, na pozemek apod.), s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
 • smlouvy o budoucích kupních smlouvách
 • smlouvy o dílo (pokud je stavba prováděna stavební firmou) - dodávka celé stavby nebo jejích částí
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy a pod.
 • jsou-li na výpisu z katastru plomby "P", je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad)
 • nájemní smlouvy - pronájem např. části střechy pro reklamní tabule, event. antény mobilního operátora nebo pronájem např. parkovacích ploch okolo budovy apod.)
 • smlouvy o budoucích nájemních smlouvách
 • pojistné smlouvy na stavby - pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod.
 • doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok
 • přehled běžných provozních nákladů (nejedná se o finance, které jsou sice součástí nájmu, ale následně jsou převedeny na poskytovatele služeb - např. telefonní poplatky, elektřina, plyn, úklid apod.)
 • přehled nákladů za běžnou údržbu nemovitosti (nejedná se o náklady na stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace)
 • přehled všech staveních změn na nemovitosti s uvedením data provedení - modernizace (výměny prvků stavby - okna, podlahy, zařizovací předměty apod.), rekonstrukce, opravy, přístavby, nástavby, vestavby apod., rok provedení přípojek inženýrských sítí